VVD maakt zich zorgen over financiën jeugdzorg

De VVD maakt zich zorgen over de financiële ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. De opdracht om de zorg aan kwetsbare jongeren te verbeteren, is breder dan met geld alleen is op te lossen. Meer geld alleen leidt niet tot betere hulp. In de regie, sturing en samenwerking aan de kant van gemeenten is veel ruimte voor verbetering. Naar aanleiding van deze opeenvolgende ontwikkelingen heeft de partij een serie van vragen gesteld aan het college, te weten:

Jeugd (populatie)
1. Bent u bekend met de landelijke verdiepingsonderzoeken met betrekking tot de jeugdhulp die uitgevoerd zijn in opdracht van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn, Sport)?
2. In hoeverre zijn de uitkomsten van deze onderzoeken vergelijkbaar met de volumeontwikkelingen in de jeugdhulp in onze gemeente?
3. Hoe verklaart u de verschillen in ontwikkelingen gemiddeld landelijk en die in onze gemeente?
4. Kunt u een overzicht geven van de aantallen gezinnen en jongeren die in onze gemeente een jeugdhulpvraag hebben gedaan in de jaren 2015-2018?
5. Kunt u een overzicht geven van de aantallen gezinnen en jongeren die in onze gemeente gebruikt hebben gemaakt van jeugdhulp in de jaren 2015-2018?
6. Kunt u deze aantallen groeperen op basis van ernst van de jeugdhulpvraag?
7. Kunt u deze aantallen groeperen op basis van zwaarte en kosten van de gebruikte jeugdhulp?
8. Welke ontwikkelingen verwacht u de komende jaren als het gaat om de jeugdhulpvraag en de gebruikte jeugdhulp?
9. Op basis van welke cijfers en inzichten met betrekking tot de jeugdhulpvraag bepaalt u de inkoop van jeugdhulpaanbod en de bijbehorende kosten?

Jeugd (budgetten)
10. Bent u bekend met de brief van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn, Sport) waarin hij aangeeft dat de budgetten voor de gemeentes ten bate van de jeugdhulp, verhoogd worden?
11. Bent u het eens met de in de brief genoemde constatering dat ‘Meer geld alleen leidt niet tot betere hulp’? Zo ja, wat is in onze gemeente nog meer nodig om betere jeugdhulp te organiseren?
12. Wat is het grootste probleem met betrekking tot jeugdhulp dat wij in
Den Helder hebben? Kunt u dat zo concreet mogelijk omschrijven?
13. Op welke wijze gaat het extra budget bijdragen aan de oplossing van dit probleem?
14. Wanneer en op welke wijze kan de gemeenteraad besluiten over de doelstelling en besteding van de extra middelen die nog in 2019 beschikbaar komen?

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie