Terugblik op droge zomer 2018

Afgelopen jaar was extreem droog. Het neerslagtekort in de zomer liep op naar recordhoogte. Dit vroeg om extra inzet van het hoogheemraadschap voor het inlaten van voldoende zoet water vanuit het IJssel- en Markermeer. Ruim 200 medewerkers zijn betrokken geweest bij het beperken van de gevolgen van het neerslagtekort en echt kritische situaties hebben zich niet voorgedaan.

Dit is een van de resultaten benoemd in de jaarrekening, waarin er verantwoord werd wat hoogheemraadschap Hollands Noordwartier heeft bereikt ten opzichte van de gestelde doelen in de begroting voor 2018. Ze hebben het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 5,3 miljoen.

Droge voeten
Samen met andere partners zorgen zij voor ‘droge voeten’ en voldoende en schoon water. Zo hebben ze hard gewerkt aan de afronding van de dijkversterking van de Prins Hendrik Zanddijk en Waddenzeedijk op Texel en de Hoogwaterkering in Den Oever. Ook hebben ze in 2018 35 kilometer boezemkade verbeterd. Het Projectplan Waterwet voor de versterking Markermeerdijken is vastgesteld en heeft ter inzage gelegen. Voor Durgerdam lag de focus op het doorlopen van een participatieproces met bewoners rond de integrale ruimtelijke plannen voor Durgerdam, waaronder de dijkversterking.

Voor een betere bodem- en waterkwaliteit is samenwerking met agrariërs van groot belang. De Noord-Hollandse waterschappen, de provincie en de agrarische sector het Landbouwportaal opgezet. Inmiddels hebben al 568 agrariërs gebruikgemaakt van deze subsidieregeling om maatregelen te nemen voor het verbeteren van de waterkwaliteit, de bodemstructuur, verminderen van bodemdaling en verzilting en veerkrachtiger maken van de waterhuishouding in natte en droge perioden.

De komende jaren draagt het hoogheemraadschap het beheer van wegen over aan gemeenten. Met de West-Friese gemeenten, de gemeenten Uitgeest en Hollands Kroon hebben ze een intentieovereenkomst ondertekend en op 1 januari 2019 heeft de eerste overdracht plaatsgevonden aan de gemeente Alkmaar.

Prijs gewonnen
Het afgelopen jaar won het hoogheemraadschap de Waterinnovatieprijs in de categorie Schoon Water voor NEW Hart voor de RWZI: een fysisch-chemisch en volledig circulair concept voor waterzuivering. Ook zijn ze begonnen aan de uitvoering van het Klimaat- en Energieprogramma. Hierin staat de ambitie: CO2- en energieneutraal in 2025. Dit programma draagt bij aan de (inter)nationale afspraken over klimaatdoelstellingen.

De jaarrekening van 2018 is te bekijken via www.hhnk.nl.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie