Raadsvragen over Brede School Julianadorp

Komt er in Julianadorp aan de Drooghe Bol nou een serieuze Brede School? Of blijft het geheel beperkt tot een soort van bedrijfsverzamelgebouw van basisdonderwijs en kinderopvang? Dat vraagt de Helderse VVD-fractie zich af, die hierover aan de bel trekt bij het college.

In een brief van 10 juli, gericht aan de gemeenteraad van Den Helder, spreekt de Stichting Meerwerf haar bezorgdheid uit over het proces van de totstandkoming van de brede schoolontwikkeling in het scholencomplex aan de Drooghe Bol in Julianadorp. De gemeenteraad heeft 2,8 miljoen euro beschikbaar gesteld om de scholen “De Rank” en “De Hofstee” in dit complex te renoveren. Eerder zijn al middelen beschikbaar gesteld om de school “De Vloedlijn” aan te passen.

Tegelijkertijd werd door het CDA een motie ingediend en door het college overgenomen, waarin het college is gevraagd de voor de brede schoolontwikkeling noodzakelijke integrale samenwerking te bevorderen en de raad hiervan op de hoogte te houden. In december 2017 ontving de raad een informatiebrief, waarin werd gemeld dat de scholen en kinderopvang op basis van een vlekkenplan overleg voerden om de beoogde integrale samenwerking te bereiken.

Vragen
Naar aanleiding van deze informatie en de brief van de Stichting Meerwerf stelt de lokale VVD vast dat dit overleg nog niet naar tevredenheid van alle partijen verloopt. Daarom zijn bij het college de volgende vragen ingediend:
1. Wij vinden dat het begrip brede school meer inhoudt dan slechts een soort bedrijfsverzamelgebouw van scholen en kinderopvang. We zien als VVD graag een verdergaande doorontwikkeling naar een integraal kindcentrum (IKC). Hoe kijkt het college van burgemeester en wethouders naar de ontwikkeling om te komen tot een IKC op deze locatie?
2. Zijn alle betrokken partijen bereid om te komen tot een IKC op deze locatie?
3. Is het college van mening dat de gefaseerde verbouwing van het scholencomplex aan de Drooghe Bol en de al gemaakte afspraken tussen de betrokken partijen gaan leiden tot een IKC waarin alle betrokken partijen deel gaan nemen, inclusief stichting Meerwerf?
4. Zo nee, welke inspanningen wil het college gaan doen om dit wel te realiseren?

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie