Postkantoor alleen voor Tuin

De Woningstichting is geen partij in de koop van het postkantoor door aannemer Tuin. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van Behoorlijk Bestuur. Aanleiding voor de vragen was de zinsnede in het bod van Tuin dat de plannen werden gesteund door Woningstichting.

“Kunt u in uitputtende zin aangeven wat het betekent dat de Woningstichting Den Helder het initiatief van Tuin aannemingsbedrijf bv ondersteunt?”, wilde Behoorlijk Bestuur van het college weten.

“Nee”, was het antwoord. “In de komende tijd wordt een koopovereenkomst gesloten tussen de gemeente Den Helder en A. Tuin Den Helder B.V.. De Woningstichting is daarin geen contractspartij.”

“A. Tuin Den Helder B.V. is, conform de prospectusvoorwaarden, gehouden het beschrevene (maatschappelijk en niet-maatschappelijk) te realiseren. Hoe de uitwerking hiervan plaatsvindt, en welke rol de Woningstichting daarin toegekend wordt, is primair aan de kandidaat-koper.”

“Is deze ondersteuning van belang geweest voor het gunnen aan Tuin aannemingsbedrijf BV.” Ook hierop antwoordt het college met “Nee, er is gegund op basis van hoogste prijs, overeenkomstig de prospectusvoorwaarden.”

In de afspraken is overigens wel opgenomen dat Tuin de koop nog kan annuleren, als het pand op 1 maart 2018 niet leeg en vrij van huur en gebruik geleverd kan worden door de gemeente.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie