Positief jaarresultaat voor Woontij

Woontij heeft in 2018 een positief jaarresultaat behaald van 15,4 miljoen euro. Dit wordt vooral veroorzaakt door waardeveranderingen van het vastgoed van 10,8 miljoen. Het genormali-seerde jaarresultaat is 4,6 miljoen en dat is hoger dan het resultaat 2017 (3,8 miljoen).

De meeste financiële parameters laten een positief beeld zien, met uitzondering van de rente-dekkingsgraad (ICR). De rentedekkingsgraad geeft aan hoe vaak uit de netto kasstroom (net-to-inkomsten) de verschuldigde rente aan de geldverschaffers kan worden betaald. Hoe ho-ger de dekkingsgraad, des te kleiner het risico dat de corporatie de renteverplichtingen niet kan nakomen. Dit kengetal is voor Woontij 1,2 en dat is lager dan de norm van 1,4 die het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) hanteert. Dit wordt veroorzaakt door de eenma-lige extra betaling aan vennootschapsbelasting in 2018. De verwachting is dat dit kengetal in 2019 weer voldoet aan de norm.

In 2018 is het balanstotaal van Woontij gestegen van 287 miljoen naar 301 miljoen. Het eigen vermogen steeg van 190 miljoen naar 205 miljoen. De marktwaarde van de huurwoningen is totaal 268 miljoen en de WOZ-waarde is 345 miljoen. Het schuldrestant van de financiering is 66 miljoen.

Woningvoorraad
“Doordat in 2018 meer huurwoningen zijn verkocht dan nieuw gebouwd daalde de woning-voorraad van 2174 naar 2183”, licht directeur Jan van Andel toe. “De komende jaren ver-wachten we een stijging naar tenminste 2300 woningen.”

De gemiddelde huurprijs is met 1,3% gestegen tot € 539,-. Het aantal ingeschreven woning-zoekenden steeg met 19% tot 3237. Het aantal actieve woningzoekenden steeg zelfs met 21% naar 893 huishoudens. Er kwamen in 2018 minder woningen beschikbaar voor verhuur. Het aantal huuropzeggingen daalde van 197 naar 181.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie