Moet het IVC binnenkort haar deuren sluiten?

Bezuinigen op het IVC heeft grote gevolgen voor de organisatie zelf, maar ook voor Den Helder!

De gemeenteraad heeft in haar begroting een structurele bezuiniging van 10 procent op het totale budget van het Internationaal Vrouwen Centrum opgenomen. Wanneer dit daadwerkelijk doorgezet wordt, zal het IVC haar deuren moeten sluiten. Wat zijn de consequenties voor Den Helder wanneer de bezuinigen doorgaan?

Een deel van de bevolking in Den Helder: kwetsbare groepen waaronder vrouwen nieuw in Den Helder, in het bijzonder migranten vrouwen, vrouwen uit gesloten gemeenschappen, sociaal armen, vrouwen met een lage sociale ontwikkeling, vrouwen met een achterstand, laaggeletterden, vrouwen die slachtoffer zijn van (eer)geweld, zullen niet meer specifiek begeleidt worden vanuit de expertise die het IVC heeft om hen te begeleiden en vooral te activeren, empoweren.

Deze kwetsbare groepen worden niet langer opgevangen in de veilige, begripvolle omgeving, de thuishaven die het IVC hen biedt.

Deze kwetsbare groepen worden minder gestimuleerd, in het krijgen en behouden van een gevoel van zelfredzaamheid, bewustwording en ontplooiing. De drempel ligt laag, het IVC wordt gezien als een veilige haven waar je naar toe kan en mag, ook vanuit jouw achterban in je gemeenschap.

Minder kansen
Het gedachtegoed, Het IPM, het IVC Participatieladder Model, valt weg. Waardoor er minder kansen zijn voor de kwetsbare groepen zich na sociale activering op te werken naar vrijwilligerswerk in een veilige en deskundige omgeving. In een instituut dat hen dient als leer-werkbedrijf waarin zij aan de hand van niveaus in het vrijwilligerswerk een schat aan werkervaring kunnen opdoen. Waarna zij door deel te nemen aan diverse integratie, competentie trainingen uitstromen naar vast werk.

De netwerken die het IVC heeft met de diverse instellingen, etnisch religieuze organisaties, zorg en welzijnsorganisaties, cultuurinstelling, educatieve instellingen, maar ook bedrijven om stage te lopen en naar uit te stromen voor vast werk, komen te vervallen. Deze korte lijnen hebben de kwetsbare groepen nodig om begeleid naar uit te stromen. Zij hebben zelf de netwerken niet.

Sociale zelfredzaamheid
De kwetsbare groepen zullen veel meer moeite ondervinden om naast sociale zelfredzaamheid, financieel onafhankelijk te worden. Zij kampen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, klein zakelijk netwerk, geen of weinig reguliere diploma’s, multi-problematieke thuissituatie (trauma’s, fysieke en/of mentale problemen, geldproblemen, opvoedproblemen), geen of weinig kennis van de arbeidsmarkt, verschil in cultuurelementen. Zij moeten het namelijk stellen zonder de re-integratietrainingen van het Model (IPM) dat het IVC ontwikkelt heeft specifiek voor deze doelgroepen.

De kwetsbare groepen moeten het stellen zonder het IVC als luisterend oor. Met de inzet van vertrouwenspersonen worden de vrouwen uit hun isolement gehaald waardoor zij minder vaak gebruik maken van de hulpverlenende instanties. Dit werkt direct kostenbesparend voor de maatschappij. Bovendien worden veel problemen onderling opgelost door het ontstaan van interculturele vriendschappen tijdens laagdrempelige activiteiten als de multiculturele inloop. Sleutelfiguren die de ingang geven tot de diverse gesloten gemeenschappen spelen een grote rol in probleemverwerking en oplossing. Daar waar toch deskundigheid geboden dient te worden zijn de lijnen kort met hulpverlenende instanties.

Kenniscentrum
Verschillende organisaties, gemeente en overheid kunnen geen gebruik meer maken van het IVC als kenniscentrum. Het IVC staat bekend in en buiten Nederland als een specialist op het gebied van Intercultureel Vakmanschap: kennis over de doelgroepen à directe kennisoverdracht van IVC aan andere instanties leidt tot andere omgangsvormen à de deskundige kan de allochtone hulpvrager beter van dienst zijn. Grote landelijke en Europese instituten maken gebruik van deze kennis zoals Movisie, Ministeries, Landelijk Expertise Centrum Eer=gerelateerd geweld, Geriant, Pharos etc, etc.

Ook binnen het Onderwijs zal geen specifieke kennisoverdracht meer plaatsvinden zoals die wordt overgedragen via projecten van het IVC op scholen. Het IVC maakt leerlingen bewust van maakt de multiculturele samenleving à geeft meer begrip en tolerantie binnen de maatschappij. Integratie wordt wederzijds: we leren van en door elkaar. Door het laten zien van het migratieverleden, maart de ander bewust van het feit dat mensen niet zomaar migreren. Wat is het verhaal achter de migrant. Wat kun je daar van leren.

Minder veilig
Een minder veilig Den Helder: IVC als spin in het web à intensief netwerk leidt tot korte lijnen binnen de maatschappelijke instanties à minder escalaties binnen Den Helder binnen haar vele samenlevingsgroeperingen binnen de samenleving door functioneren van Platform Eergerelateerd en Relationeel Geweld waarin alle etnisch religieuze organisaties van de kop van Noord Holland vertegenwoordigd zijn. Door de ingangen in de gesloten gemeenschappen in Den Helder lost het IVC in samenwerking met ketenpartners problemen op die voor de autochtone maatschappij vaak onzichtbaar blijven. Veelal geven zij geen zichtbaar overlast, maar is er wel sprake van onbeschrijfelijk leed.

Den Helder mist een erkend werk leer bedrijf. Het IVC leidt vakmensen op en is zeer geliefd als stagebedrijf omdat er een schat aan kennis is van intercultureel vakmanschap. Het IVC biedt stageplekken op MBO, HBO en WO niveau.(Het IVC heeft meegewerkt aan een e-learning systeem dat wordt gelanceerd voor alle wijkteams in heel Nederland.)

Ingezonden door Marlies Pfann, directeur IVC.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie