Deel raad: geen gebiedsgerichte aanpak!

De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, de ChristenUnie en Fractie Vermooten zijn voornemens bij de behandeling van de programmabegroting 2018 een amendement in te dienen over het opheffen van het programma gebiedsgerichte aanpak.

Het programma “Gebiedsgerichte aanpak” is volgens de fracties zonder een deugdelijke afstemming met de raad in deze begroting voorgesteld. Voorts is volkomen onduidelijk hoe de gebiedsgerichte aanpak in de praktijk vorm moet krijgen.

“Het toewijzen van geld aan programma’s waarvan hoe en wat niet duidelijk kan worden gemaakt is het recept voor ondoelmatige besteding.”

Tot slot worden financiële middelen toegewezen aan gebiedsgerichte aanpak voor een belangrijk deel onttrokken aan de door het college zelf geïdentificeerde twee grootste problemen in de stad, zijnde achterstallig onderhoud van de openbare ruimte en armoede.

“Bij de behandeling van de kadernota 2019-2022 (of het alternatief daarvoor) kan een inhoudelijke discussie worden gevoerd over de wenselijkheid van een apart programma en de consequenties hiervan voor de kaderstellende rol van de raad”, zo stellen de fracties.

“Dit sluit ook aan bij artikel 2 van onze Financiële verordening, waarin is bepaald dat ‘de raad bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die raadsperiode vaststelt’.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie