College presenteert sluitende Kadernota

Het college heeft, ondanks noodzakelijke bezuinigingen, toch een sluitende Kadernota weten vast te stellen. Het is aan de gemeenteraad of de voorstellen ook als zodanig worden doorgezet.

Een realistische benadering met een duidelijke regierol voor het college, daarvoor heeft B&W gekozen bij de totstandkoming van de Kadernota 2017-2020. Het college gaat de komende jaren door met het in balans houden van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven.

“Ondanks de uitdagingen waar we voor staan, is de financiële positie van Den Helder nog altijd goed. De gemeente bezit relatief omvangrijke reserves, heeft weinig schulden en de inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. Niettemin is er reden tot zorg en moeten we de financiën scherp in de gaten houden”, stelt Bob Haitsma, wethouder Financiën.

In de kadernota legt de gemeenteraad de uitgangspunten en kaders vast voor het jaar 2017, met een vooruitblik op de jaren daarna. De Kadernota loopt vooruit op de begroting voor 2017. Belangrijke aandachtspunten voor de Kadernota 2017 zijn:

  1. Het behouden van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat;
  2. Het behouden en zo mogelijk versterken van de economie;
  3. Het versterken van de sociale samenhang binnen onze gemeenschap;
  4. Het aandacht geven aan kwetsbare groepen door zoveel mogelijk behoud van het huidige niveau van de sociale voorzieningen; voor de overige groepen wordt het accent gelegd op het vergroten van de zelfredzaamheid (gebruik makend van de kracht in de samenleving).

Op basis van de informatie die tijdens het opstellen beschikbaar was, is een financieel structureel sluitende kadernota gemaakt. De gedwongen extra financiële uitgaven zijn gecompenseerd door bezuinigingen door te voeren in de bedrijfsvoering.

De kadernota geeft de financiële basis aan voor de economische ontwikkeling van de stad. “Het was een grote uitdaging”, erkent de wethouder, “maar het college meent met deze kadernota een goede balans te bieden tussen de stad vooruit helpen en soms pijnlijke maar realistische en noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering.”

Den Helder investeert jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro in hulp, zorg en inkomensondersteuning voor haar inwoners. Vanuit het rijk loopt dat budget de komende jaren terug.

Het college benadrukt dat het aan de gemeenteraad is om over de voorstellen in de Kadernota te beslissen. Wethouder Haitsma: “Als college willen we de raad ook echt in staat stellen om keuzes te maken.”

Na de vaststelling van de Kadernota in september gaat het college, samen met de ambtelijke organisatie, aan de slag om de plannen nader in te vullen in de conceptbegroting.

Haitsma: “In het najaar wordt dan de concrete uitwerking per beleidsterrein zichtbaar, alsmede de precieze financiële consequenties van de bezuinigingen, zodat de raad duidelijke keuzes kan maken met concreet inzicht in de effecten.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie