B en W beducht voor faillissement De Nollen

De Nollen, het kunstproject in het historisch binnenduin bij station Den Helder Zuid, maakt een turbulente tijd door. Er is een conflict tussen de erven van kunstenaar Rudi van de Wint en het bestuur van stichting De Nollen. Hoewel de gemeente Den Helder geen partij is in het conflict, heeft zij er wel een mening over. Zeker nu faillissement dreigt. Het college roept zowel de erven als de stichting op om het geplande kunstmuseum (foto) af te bouwen. B en W legden hun mening neer in een brief die de gemeenteraad maandag ontving. De brief luidt als volgt.

“Nadat mediation mislukte, heeft de rechtbank in februari 2018 een uitspraak gedaan. Hierbij heeft de rechter geoordeeld dat de erven op het kunstlandschap De Nollen in Den Helder konden blijven en dat zij de rechtmatige eigenaar zijn van de op het terrein opgestelde kunstobjecten.

Betrokkenheid VSBfonds Na de uitspraak van de rechtbank heeft het VSBfonds aangegeven het Nollenproject van grote betekenis te achten. Daarom heeft zij het initiatief genomen om te proberen tot een doorstart van het Nollenproject te komen.

Sinds februari wordt er in opdracht van het VSBfonds door een externe partij gewerkt aan een plan van aanpak om de afronding van het Nollenproject te realiseren. Voor de afronding van het project is de steun van meerdere fondsen en overheden nodig.

Voor deze fondsen en overheden is het daarbij wel van belang dat de conflictsituatie eerst wordt opgelost. Op initiatief van het VSBfonds zijn daarom nieuwe bestuursleden benaderd die hebben aangegeven de verantwoordelijkheid van het bestuur op zich te willen nemen.

Recent hebben wij echter van het huidige stichtingsbestuur vernomen dat het niet lukt om overeenstemming te bereiken over het overdragen van het bestuur en dat zij zich daarom wellicht genoodzaakt voelt een faillissement aan te vragen.

De gemeente is geen partij in het interne conflict dat speelt bij De Nollen. Wij zijn dan ook, tot op de dag van vandaag, op afstand gebleven. Wel hebben wij zowel het stichtingsbestuur als de erven erop gewezen dat wij het uitermate van belang vinden dat het museum wordt afgebouwd. Een functionerend museum met een Nollenterrein dat op orde is draagt bij aan het onderscheidend vermogen van Den Helder op zowel het gebied van cultuur, erfgoed als toerisme.

Hoewel wij een mogelijk faillissement van de stichting De Nollen ten zeerste betreuren, zien wij goede kansen voor een doorstart van het Nollenproject. Het plan van aanpak onder leiding van de externe partij is inmiddels in de afrondende fase gekomen. Het plan is afgestemd met verschillende andere culturele fondsen, museumdirecteuren, experts uit de kunstsector en overheden. Dit geeft in onze ogen een gedegen basis voor een nieuw bestuur om een doorstart van het Nollenproject te realiseren en op deze manier het projectdoel blijvend te verwezenlijken: het in standhouden en verzorgen van het cultureel erfgoed van Rudi van de Wint.”

Foto: Helders College van B en W dringt er op aan dat kunstmuseum De Nollen eens wordt afgebouwd.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie